Audyt
kompetencyjny

To badanie, dzięki któremu poznajemy prawdziwy potencjał pracowników. Umożliwia diagnozę i ocenę ich kompetencji zawodowych w kontekście realizacji celów firmy. Poznajemy przy okazji czynniki motywacyjne istotne dla pracownika, a wpływające na jego efektywność i satysfakcję z pracy.

 • Etapy pracy nad projektem:
 • wywiad kompetencyjny z pracownikami
 • diagnoza z wykorzystaniem testów
 • ustalonych z Klientem
 • realizacja zadań symulacyjnych
 • raport dla uczestników i Klienta
 • feedback dla uczestników i Klienta
 • Korzyści:
 • świadome zarządzanie pracownikami
 • doceniony i zmotywowany zespół
 • optymalizacja inwestycji w pracowników
 • wzrost efektywności firmy
 • wzrost konkurencyjności na rynku
T
System
wynagrodzeń

Zajmujemy się budowaniem i wdrażaniem efektywnych systemów wynagrodzeń,uwzględniających aktualną sytuację na rynku pracy, a także potrzeby i oczekiwania naszego Klienta.

 • Etapy pracy nad projektem:
 • diagnoza aktualnego systemu
 • opisy i wartościowanie stanowisk pracy
 • budowanie systemów wynagrodzeń zasadniczych
 • stworzenie systemu płacy zmiennej
 • definiowanie systemów wynagradzania kadry kierowniczej
 • motywacyjne systemy premiowania
 • Korzyści:
 • odpowiednio zaplanowany system
 • wynagrodzeń przyciąga wysoko
 • wykwalifikowanych pracowników oraz mobilizuje do wydajniejszej pracy już zatrudnionych
Z
Badania
satysfakcji

To narzędzie pozwalające nam rozpoznać postawy panujące wśród pracowników firmy. Pomaga odpowiednio wcześnie zapobiegać rotacjom kadry, poprzez dostarczenie informacji zarówno o najbardziej satysfakcjonujących, jak i problematycznych stronach pracy. Najlepsze efekty dają badania prowadzone cyklicznie, ponieważ pozwalają na regularną obserwację poziomu zaangażowania i monitorowanie skuteczności wprowadzanych działań usprawniających.

 • Etapy pracy nad projektem:
 • analiza specyfiki firmy
 • zaplanowanie narzędzi badawczych
 • realizacja badania
 • analiza uzyskanych danych
 • prezentacja wyników
 • rekomendacje
 • Korzyści:
 • rzetelna ocena poziomu satysfakcji oraz motywacji pracowników
 • określanie czynników determinujących poziom satysfakcji
 • identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń
 • gotowe rekomendacje zmian
T
Coaching

Oferujemy nowoczesne i skuteczne narzędzie rozwoju zawodowego, całkowicie dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika. Coaching pomaga radzić sobie ze stresem i przywraca wiarę we własne możliwości. Każdy z nas posiada wystarczające zdolności do dokonywania samodzielnych zmian, trzeba je tylko umiejętnie aktywować. Trener personalny podczas indywidualnych spotkań, poprzez aktywne słuchanie i stawianie odpowiednich pytań, pomaga rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, a także znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym.

 • Etapy pracy nad projektem:
 • zawarcie kontraktu
 • analiza potrzeb
 • określenie celu
 • kilka/kilkanaście sesji, z których każda kończy się konkretnymi zadaniami
 • ewaluacja i sprawdzenie rezultatów
 • podsumowanie projektu
 • Korzyści:
 • większe zaangażowanie zatrudnionych osób
 • wzrost efektywności i konkurencyjności firmy
O
mentoring

Istotą mentoringu jest dzielenie się doświadczeniem i wiedzą pomiędzy mistrzem (mentorem), a uczniem. To partnerska relacja skupiona na odkrywaniu i wykorzystywaniu potencjału drzemiącego w tym drugim. Opiera się na stymulowaniu, inspirowaniu i przywództwie. Mentor zachęca do brania przykładu i naśladowania pożądanych zachowań przez ucznia. Uczeń czerpie wiedzę z doświadczeń mistrza.

I
szkolenia

Realizujemy szkolenia dla zarządzających każdego szczebla. Nasi trenerzy to praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim. Ich metody wypracowane są na podstawie wieloletnich, autorskich analiz przypadku. Wszyscy pracują na rzeczywistych sytuacjach, jakie miały miejsce podczas ich pracy zawodowej. Posiadamy bogate case study, między innymi z fabryk oraz przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce i zagranicą.

R